Przejdź do treści

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej https://mixshot.pl (dalej: „Strona”), należącej do Lampart Fotografia: Trzmielowicka 7/9; 54-002 Wrocław, NIP 894-285-06-71 (dalej: „Administrator”).

 1. Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Strony w następujących celach:
 • realizacji umów zawartych za pośrednictwem Strony lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy;
 • obsługi zapytań i reklamacji zgłaszanych przez użytkowników Strony;
 • prowadzenia działań marketingowych własnych lub na rzecz podmiotów trzecich, w tym poprzez wykorzystanie plików cookies lub innych technologii śledzących;
 • analizy statystycznej i poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 1. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora to:
 • dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • dane transakcyjne i finansowe, takie jak numer konta bankowego, historia zamówień i płatności;
 • dane techniczne i analityczne, takie jak adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, lokalizacja geograficzna, źródło ruchu na Stronie;
 • dane marketingowe i preferencyjne, takie jak zainteresowania i preferencje użytkowników Strony.
 1. Odbiorcami danych osobowych użytkowników Strony mogą być:
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, takie jak dostawcy oprogramowania, usług hostingowych, usług księgowych, usług prawnych, usług marketingowych;
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takie jak organy administracji publicznej, organy ścigania, sądy;
 • podmioty współpracujące z Administratorem w ramach realizacji umów zawartych za pośrednictwem Strony, takie jak dostawcy towarów lub usług, firmy kurierskie, firmy płatnicze.
 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników Strony do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe użytkowników Strony przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, okres ten może być różny. W szczególności:
 • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Strony są przechowywane przez czas trwania i rozliczenia tych umów oraz przez okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających;
 • dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytań i reklamacji zgłaszanych przez użytkowników Strony są przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub rozpatrzenia reklamacji oraz przez okres przedawnienia roszczeń z tym związanych;
 • dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych własnych lub na rzecz podmiotów trzecich są przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane w celu analizy statystycznej i poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora są przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze są przechowywane przez okres określony w tych przepisach.
 1. Użytkownicy Strony mają następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie zachodzi żadna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania;
 • prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli kwestionują one prawidłowość tych danych lub zakwestionują prawidłowość podstawy prawnej ich przetwarzania lub jeśli dane te są już niepotrzebne dla Administratora, ale są potrzebne użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • prawo przenoszenia swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i jest wykonywane automatycznie; oznacza to możliwość otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz możliwość żądania ich przesłania innemu administratorowi;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub w celach statystycznych lub marketingowych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Aby skorzystać z powyższych praw, użytkownicy Strony mogą skontaktować się z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych:
 • adres e-mail: info(małpa)mixshot.pl
 • adres pocztowy: Lampart Fotografia: Trzmielowicka 7/9; 54-002 Wrocław
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies i inne technologie śledzące w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, ułatwienia korzystania z niej, analizy ruchu na Stronie oraz prowadzenia działań marketingowych. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika Strony i przechowują informacje o jego aktywności na Stronie. Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies w swojej przeglądarce internetowej lub usunąć je w dowolnym momencie. Więcej informacji o plikach cookies i sposobach ich zarządzania można znaleźć na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl.
 2. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników Strony poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, takich jak szyfrowanie, hasła, zabezpieczenia fizyczne i logiczne. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub utracie danych osobowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie i będą obowiązywać od daty ich publikacji. Użytkownicy Strony powinni regularnie sprawdzać treść polityki prywatności, aby zapoznać się z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych.